Τμήματα Αγγλικών

PRE-NURSERY    (για μαθητές 4 ετών)
NURSERY            (για μαθητές 5 ετών)
PRE-JUNIOR       (για μαθητές 6 ετών)
A  JUNIOR          (για μαθητές 7 ετών)
B  JUNIOR          (για μαθητές 8 ετών)
A  SENIOR
B  SENIOR
C  SENIOR
D  SENIOR (επίπεδο Β1)
LOWER (επίπεδο Β2) 
ADVANCED (επίπεδο C1)
PROFICIENCY (επίπεδο C2)